මැකා‍ෆි නම් ප්‍රසිද්ද ආරක්ශක මෘදුකාංග සමාගම

ඉන්ටෙල් සමාගම ඩොලර් බිලියන 7.68($) කට මැකා‍ෆි නම් ප්‍රසිද්ද ආරක්ශක මෘදුකාංග සමාගම මිලදී ගැනීමේ ගනුදෙනුවකට එලබ ඇති බවක් වාර්තා වෙනවා.