ලොව සුප්‍රසිද්ද සුරූපිනියන්ගෙ නමින්

ලොව සුප්‍රසිද්ද සුරූපිනියන්ගෙ නමින් අන්තර්ජාලයතුල සොයා බැලීමේදී අනතුරුදායක වෙබ් අඩවියක්තුලට ඇතුලුවීමේ ඉඩ 10% ආසන්න බව ප්‍රදාන පෙලේ ආරක්ශක මෘදුකාංග සමාගමක් කියා සිටිනවා. ඔවුන්ගේ ඡායාරූප ‍රැගත් වොල්පේපර් අදිය භාවිතයේදී ඉතා කල්පනා කාරීවන ලෙස වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශවී තිබුනා.