ෆේස්බුක්හි නවතම පහසුකමක් ලෙස

ෆේස්බුක්හි නවතම පහසුකමක් ලෙස ජි.පි.එස් ඇසුරෙන් ඔබේ මිතුරන්හට ඔබ සිටිනාතැන නිවැරදිවම සොයාගැනීමේ පහසුකම මේ වනවිටත් මොබයිල් ෆෝන් භාවිතාකරන්නන්හට අයිෆෝන් ක්‍රියාකාර කමක් ලෙස එක්කර ඇතිබවක් වාර්තා වෙනවා.මෙය තවමත් සීමිත පහසුකමක්ලෙස ක්‍රියාත්මක බවත් සටහන් වී තිබුනා.