කාරයක පරිගණක පද්දතියට අනවසර පිවිසීමක් කරන්නට

‍රැහැන් රහිත සබදතා භාවිතාකරමින් පසුගියදිනකදී පූර්න පරිගනක ගතකල කාරයක පරිගණක පද්දතියට අනවසර පිවිසීමක් කරන්නට සමත් වෙලා තිබෙනවා. අනතුරුව වහනයේ තිරිංගපද්දතිය පවා සියතට ගැනීමට ඔවුන් සමන්විතවී තිබෙනවා. මේ සදහා ඔවුන් කාරයේ ටයර්වල පීඩනය ගනනය කිරීම සදහා යොදාගෙන තිබූ ‍රැහැන් රහිත සබදතාවය යොදාගත්බව වැඩිදුරටත් සදහන් උනා