මහා සම්මත සත්‍යක් වෙච්ච කාලය කියන සංකල්පයෙන්

කඳු යායවල් දෙකකට විතර එහා ලොකයේ මහා සම්මත සත්‍යක් වෙච්ච කාලය කියන සංකල්පයෙන් අපේ ආශ්‍රමයටත් සහමුලින්ම වෙන්වෙන්න බැරිවෙලා බව මතක් කරමින් හරියටම හැන්දැවේ හතර වෙනකොට ගැබුරු නමුත් හිස් ගතියක් ඇති නාදයක් පැතිර යනවා.සරල දිවා ආහාරයෙන් පැයකට පසුව ඇරබෙන සක්මන් භාවනාව නිමකරන්නට කරන යොජනාවක් වගෙයි ඒ හඬ. එතැන ඉදලා ඉර අවරගිරට මුවාවෙන්න සූදානම් බව හගවන රතු පැහැති හිරුකෙදි අපව සොයා එන්නට ලංවෙනකම් අපට පුලුවන් අපේ කුටිවල ආසන්න වන්යේ මද දුරක් ඔබමොබ ඇවිදින්න.