මිනිස් අතපසුවීම් බව දක්වමින් පසුගිය දිනක….

පරිගණක දත්ත පද්දති විනාශවීමේ හේතුකාරක ලයිස්තුවේ තවමත් මුලින්ම සිටින්නේ මිනිස් අතපසුවීම් බව දක්වමින් පසුගිය දිනක උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක දත්ත පද්දතියකට වැරදීමකින් පද්දති ‍රැහැනක් සවිකීරීමට ගොස් සිදුවු අනතුරක් ගැන පලවීතිබුනු පුවතක වැඩිදුරටත් සඳහන්ව තිබුනා.