සමාධිගත සිතට ගැබුරු මනස විනිවිද දකින්නට හරිම පහසුයි

සමාධිගත සිතට ගැබුරු මනස විනිවිද දකින්නට හරිම පහසුයි. මනස විශාල තැනිතලා බිමක් නම් තැනින් තැන මහාවිශාල යෝධ කලුගල් කුලුමෙන් අපේ ආශාපද්දති ස්තාවරවෙලා තියෙන්නේ ලගටවත් යන්නට බයක් ඇති කරන තරම් යෝදයො වගේ. හැබැයි වඩාත් සමධිගත සිතකින් ක්‍රමානුකූලව මේආශාපද්දති විනිවිදදකින්නට උත්සාහා කරනකොට වැටහෙනවා අපි ඉදලා තියෙන්නේ කොයි තරම් මායාවකද කියලා.ඉක්මවා යනවාතියා ලගටවත් යන්නට බැරිවෙයි කියලා හිතාගෙන හිටියට මොනතරම් පදනම් විරහිත මායාවකටද අපි මේතරම් බයවෙලා යටවෙලා හිටියේ තේරුම් යනකොට අපිට අපි ගැනම අනුකම්පවක් ඇතිවෙනවා.