අප හමුවිය නොයතුය.ඒ මක්නිසාද අපට එකිනෙකා තේරුම් ගත නොහැකි නිසාය”

පිටස්තරයෙක් වීම මහා පුදුමාකාර අත්දැකීමක්.සමහර විට අවුරුදු පනහකින් විතර.”අප හමුවිය නොයතුය.ඒ මක්නිසාද අපට එකිනෙකා තේරුම් ගත නොහැකි නිසාය”