වයි ෆයි තාක්ශනයත් සමග කෝපි අවන්හල් කාර්යාල සේවකයින් …

වයි ෆයි තාක්ශනයත් සමග කෝපි අවන්හල් කාර්යාල සේවකයින් වැඩිපුරගැවසෙන ස්තාන බවට පත්වීමේ ප්‍රවනතාව ඉහලගොස් ඇතිවක් වර්තවෙනවා. මෙහිදී නොමිලේ ලැබෙන වයි ෆයි සබදතාවය නිසා තම පරිගනකවලින් පහවුවෙන් අත්ර්ජාලය හරහා තම කාර්යාල කටයුතු කිරීමට ඔවුන් වැඩි කැමැත්තක් දක්වන බවක් සදහන් වෙනවා.