වින්ඩෝස් xp වල සියලුම සංස්කරනයන් සදහා …

වින්ඩෝස් xp වල සියලුම සංස්කරනයන් සදහා මයික්‍රොසොෆ්ට් ආයතනයේ යාවත්කාලීනයන් නිකුත්කිරීම් 2014 අප්‍රේල් 8 වනවිට අවසන් වන බවත්,විස්ටා සදහා මෙම දිනය 2017 අප්‍රේල් 11දිනවනබවත්, වින්ඩෝස් සදහා මෙම දිනය 2020 ජනවාරි 20 වීමට සැලසුම් කර ඇති බවක් සදහන් වෙනවා.