සාස්ත්‍රේ නැතිනම් ඇල්බෙයා කැමූ මට මතක විදිහට නාට්‍ය වෙදිකාව වෙදිකවට වෙනම මානයක් කැන්දැගෙන ආපු සුන්දර මිනිස්සු

සාස්ත්‍රේ නැතිනම් ඇල්බෙයා කැමූ මට හිතෙන විදිහට නාට්‍ය වෙදිකාව වෙදිකවට වෙනම මානයක් කැන්දැගෙන ආපු සුන්දර මිනිස්සු.කාගෙවත් ආදරයක් නොවිදපු නමුත් ජීවිතයයට අසීමිතව ආදරය කරපු. ජීවිතේ කවදවත් මග අරින්න බැරි පුදුමාකාර ඇත්තවල්  අපි  කැමති උනත් අකමැති උනත් අපිට කියපු.