සුනඛයෙකු ගේ ‍ටුවිටර් ගිනුම වටා වසරක් තුල 2600 දෙනෙකු රොක්වී ඇති බවක් වාර්තාවෙනවා

සුනඛයෙකු ගේ ‍ටුවිටර් ගිනුම වටා වසරක් තුල 2600 දෙනෙකු රොක්වී ඇති බවක් වාර්තාවෙනවා. ජේම්ස් බොන්ඩ් නමින් පවත්වාගෙන යන මෙම ගිනුම ඔහුගේ හිමිකාරිනිය විසින් යාවත්කාලීන කරන බවට වාර්තා වී තිබෙනව. ඔහුගේ දින චර්යා තොරතුරු මෙහි අඩංගු වෙන බවත්, ඔහුගේ හිමිකාරිනියගේ ගිනුමටවඩා බොහෝ පිරිසක් ඔහුගේ ගිනිම වටා රොක්වී ඇතිබවක් සදහන් වෙනවා.