සොබාදහමට ඇහුම් කන් දෙන්න හොදම තැනක් තමා ආශ්‍රමය

සොබාදහමට ඇහුම් කන් දෙන්න හොදම තැනක් තමා ආශ්‍රමය.උදැසන 4.30 පමන වන විට අවදිවන අප දවසේ පලමු පැය පරිසරයට සවන්දීම කරනවා. රාත්‍රිය පුරා ගැබුරු නිහඬ බව ඉක්මවමින් ඇසෙන හඬවල් ආලෝකය උදාවත් සමගම ක්‍රමානුකූලව සරල හඬවල් රාශියක් බවට පත්වන හැටි හරිම විචිත්‍ර අත්දැකීමක්.