ෆේස් බූක් වල අලුත්ම හදුන්වා දීමවු “ඔබ දැන් සිටින ස්ථානය” දැක්වෙන ….

ෆේස් බූක් වල අලුත්ම හදුන්වා දීමවු “ඔබ දැන් සිටින ස්ථානය” දැක්වෙන පහසුකම ,කෙනෙකුගේ පෞද්ගලිකත්වය සු‍රැකීමේ අනපනත් සමග ගැටලුකාරී තත්වයක් නිර්මානය වෙමින් පවතින බවට පුවතක් පලවී තිබෙනවා.