ජි මේල් භාවිතාකරන්නන්හට ලගදීම

ජි මේල් භාවිතාකරන්නන්හට ලගදීම තම ලැබීම් කවුලුවතුලින්(ඉන් බොක්ස්)ලිඛිතමය පනිවිඬ වලට අමතරව කටහඩමය පනිවිඬ ලබාගැනීමේ පහසුකම ලබාදීමට සූදානම් බව පැවසෙනවා.