මයික්‍රොසොෆ්ට් වල ඩි.එල්.එල් ගැටලුව

මයික්‍රොසොෆ්ට් වල ඩි.එල්.එල් ගැටලුව පරිගණක පද්ධති ආකාරයට හා අන්තර්ජාලය හරහා අනතුරට ලක්වීමේ අවදානම දක්වා පුලුල් වීඇතිබවට පුවතක් පලවුනා.