වින්ඩෝස් 95 හරියටම අදට වසර 15යි දවසකට පමන පෙර

වින්ඩෝස් 95 හරියටම අදට වසර 15යි දවසකට පමන පෙර පෞද්ගලික පරිගණක භාවිතයේ වර්ධනීය වෙනසක් සමග අපවෙන ඉදිරිපත්වුවා. අදාල ප්‍රචාරක කටයුතු සදහා ඩොලර් 300 වෙන්වු බවයි කියවෙන්නේ. වින් 95 භාවිතය සමග නෙට්වර්ක්පහසුව වඩාත් ක්‍රමවත් වු බවත් ෆැක්ස් යැවීමේ පහසුව, ඔඩියෝ පටිගත කිරීමේ පහසුව ඇතුලු නවතම පහසුකම් ‍රැසක එලිදැක්වීමක් බවට පත්වූබව ප්‍රකාශවෙනවා.