ෆයර්ෆොක්ස් 4 වල 4වන බීටා සංස්කරනය

ෆයර්ෆොක්ස් 4 වල 4වන බීටා සංස්කරනය නිකුත්වී ඇතිඅතර වෙබ් බ්‍රවුසර් අතරට අලුත්ම මාදිලියේ පහසුකම් මෙහිදී අත්විදීමට ලැබෙන බව පවසා ඇත. පැනොරාමා ලෙස නම් කර ඇති මෙය විවෘතවන වෙබ් පි‍ටු තම්බ්නේල් ලෙස පරිගණක තිරයමත නිදහසේ ගමන්කරවීමට හැකි බවත් තමන්ට උවමනා ආකාරයට කාංඩගත කරගතහැකි බවත් කියවෙනවා