ආසාදිත පෙන් ඩ්ර්යිව් එකක් නිසා ඇතිවු අර්බුදය

2008 වර්ෂයේ තම ආයතනයකට අයත් ලැප් ටොප් පරිගණකයකට සම්බන්ද කරනු ලැබූ ආසාදිත පෙන් ඩ්ර්යිව් එකක් නිසා ඇතිවු අර්බුදය තම ආයතනයේ සමස්ත ආරක්ශක පද්දතියම තීර්නත්මක වෙනසකට ලක්කරන්නට සමත්වු බව පසුගියදා එම ආයතනයේ විශ්‍රාම ගිය උසස් පෙලේ නිලධාරියෙකු ප්‍රකාශ කර සිටියා. එනම් 2008 වර්ෂයේ මැදපෙරදිගවු තම හමුදා මූලස්තානයක ලැප් ටොප් යන්ත්‍රයක් බව ඔහු පවසනවා.
ඉහත කී ආක්‍රමනය ආරම්භ වනුයේ එම පෙන්ඩ්‍රයුව් එක මාර්ගයෙන් තැන්පත් වු කුඩා මෘදුකාංගයක් මගින් තම සමස්ත තොරතුරු පද්දතිය කරාම ලගාවීමට විදේශීය පාලනයක් යටතේ වන සර්වරයකට හැකිවි තිබු බවයි.අනගත සැලසුම් පවා අන් අයට පත් වීමේ භයානක අනතුරක් ඉස්මතුවූ බව සදහන් උනා.