ඇඩෝබි ආයතනය ඔන් ලයින් ක්‍රමයට ලබාදුන් සේවාවක් වන

ඇඩෝබි ආයතනය ඔන් ලයින් ක්‍රමයට ලබාදුන් සේවාවක් වන පොටෝෂොප් ආශ්‍රිත ඡායා රූප සංස්කරනයේ සිට හුවමාරුව දක්වා යු සේවාව වඩාත් විධිමත් කර ඇති බවක් සදහන් වෙනවා. පෙරටවඩා වේගවත්ව තම වෙබ් අඩවිය සමග කටයුතු කල හැකිවීම,රෙජිස්ටර් වීමකින් තොරව සේවාවන් ලබා ගත හැකිවීම මින් ප්‍රධාන තැනක් ගන්නා බව සදහන් උනා.
http://www.photoshop.com/