දුරකතනවල මීලග පෙරලිය

දුරකතනවල මීලග පෙරලිය ඔබේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත යොදාගෙන මුදල් ගෙවීමට හැකිවන අයුරින් අදාල උපාංග දුරකතනයටම එකතුවීම බවට පුවතක් පලවී තිබෙනවා.