පරිගණක මව්පුවරුව තුල මෙතෙක් කල් ……

පරිගණක මව්පුවරුව තුල මෙතෙක් කල් වු පරිද්දෙන් ප්‍රධන ප්‍රොසෙසරය හා ග්‍රැ‍ෆික් ප්‍රොසෙසරයේ ස්ථානවල වෙනස් කරනට ප්‍රධාන පෙලේ නිශ්පාදකයින් දෙදෙනාම එකග වීඇති බවක් වාර්ථවෙනවා.. විශාල විදුලි ඉතිරියකට ඉඩසාදා දෙමින් ඉහතකී කොටස්දෙකම එකක් ලෙස නිශ්පාදනය කරන්නට ඔවුන් එකග වෙලාලු.