ගූගල් සර්ච් සේවාව

ඔබට මතක ඇති ගූගල් වෙතින් කලකට ඉහතදී ‍ටුවිටර් වැනි තොරා ගත් අඩවිවල පලවන වෙනස් කම් ඉක්මනින්ම ඔබට දැනගත හැකි අයුරින් සර්ච් සේවාව පුලුල් කලා. දැන් මෙම සෙවාවන් වඩාත් පුලුල් අයුරින් ඔබවෙත පැමින ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.