මිලියනයකට අදික ඇමතුම් සංඛ්‍යාවක්

ගූගල් ජීමෙල් සේවාව තුල හදුන්වාදුන් දුරකතන පහසුකම පලමු පැයවිසි හතර තුල මිලියනයකට අදික ඇමතුම් සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන ඇති බව වාර්තා උනා.