ඔබගේ පරිගනකයේ "ස්ක්‍රීන්" එකේහි වර්ණ සැකැස්ම……..……

ඔබගේ පරිගනකයේ "ස්ක්‍රීන්" එකේහි වර්ණ සැකැස්ම තීර්නයවන සාධක කිහිපයකි. ඔබ භාවිතාකරන මොනිටරය, ග්‍රැ‍ෆික් කාර්ඩ් පතෙහි සැකසුම,අවට ආලෝක තත්වය මේවායින් කිහිපයකි. සම්මත සැකසුමෙන් බැහැරව ඔබේ වර්න සංයෝජනය පවත්වා ගැනීමෙන් ප්‍රතිපලය වන්නේ ඔබේ මොනිටරය  මත හොදින් වර්නවත් තත්වයක පවතිනවාසේ පෙනෙන පෙනෙන ඡායාරූපයක් වෙනත් මොනිටරයකදී අසාර්තකවීමයි. ඔබ වින්ඩෝස් 7 මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතා කරන්නෙක්නම් එම මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමගම එන මෘදු උපාංගයක්  ඔබට සහයවනු ඇත. මෙම උපාංගය භාවිතය සදහා ඔබ … දිගටම ඔබගේ පරිගනකයේ "ස්ක්‍රීන්" එකේහි වර්ණ සැකැස්ම……..…… කියවන්න