ගූගල් ක්‍රෝම් භාවිතාකරන ඔබ සදහා….

    ගූගල් ක්‍රෝම් භාවිතාකරන ඔබට යතුරු කෙටිමං රාශියක් ඔස්සේ වේගවත් හා පහසු සයිබර් සැරියකට සහය ලබා ගත හැක.පහත දැක්වෙන්නේ ඒ සදහා යොදා ගතහැකි යතුරු සංයෝජන කිහිපයකි. . Ctrl+N Opens a new window. Ctrl+T Opens a new tab. Ctrl+Shift+N Opens a new window in incognito mode. Press Ctrl+O, then select file. Opens a file from your computer in Google Chrome.  Press Ctrl and click a … දිගටම ගූගල් ක්‍රෝම් භාවිතාකරන ඔබ සදහා…. කියවන්න