මේ වන විට windows 11 නිල ලෙසට නිවදනය වී ඇත.

Microsoft ආයතනය පවසන්නේ නව මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඉල්ලා සිටින දෘඩාංගමය අවශ්‍යතවයන්ට යටත්ව ඔනෑම භාවිතාකරන්නෙකුට නව මෙහෙයුම් පද්ධතිය සදහා පිවිසීමට හැකි වනු ඇත. ඒ අනූව බොහෝ විට windows 11 වල WIndows Insider සංස්කරනය එලබෙන සතියේත් එහි සාමාන්‍ය නිකුතුව ඔක්තෝබර-දෙසැම්බර අතරත් සිදුවන්නට ඉඩ ඇත.නව මෙහෙයුම් පද්ධතිය ස්ථාපනයේදී ඉල්ලා සිටින TPM 2.0 අවශ්‍යතාවය සැලකීමේදී පරිගනකයේ ආරක්ශිත බව සම්බන්ද වැදගත් අංගයක් ලෙසට නම් වන අතර TPM (Trusted Platform Module) සමග … දිගටම මේ වන විට windows 11 නිල ලෙසට නිවදනය වී ඇත. කියවන්න